Regulamin

Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Związek nosi nazwę Polski Związek Zawodowy Dietetyków.
 2. Cele i sposoby działania Związku reguluje Statut Związku.

§ 2.

STATUT CZŁONKA

 1. Zasady nabycia i utraty statutu członka określa Statut Związku.
 2. Osoba chcąca nabyć statut członka wysyła do Zarządu uzupełniony formularz oraz deklarację członkowską, przy pomocy formularza online zamieszczonego na oficjalnej strony Związku Zawodowego (https://pzzd.pl)
 3. Decyzję o włączeniu w poczet członków Związku Zarząd przekazuje osobie, która złożyła pisemną deklarację członkowską.
 4. Prawa i obowiązki członków Związku reguluje Status Związku.

§ 3.

CZŁONKOSTWO 

 1. Członkiem Związku może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i legitymizująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku dietetyka lub po przyjęciu uchwałą Zarządu oraz wykonująca pracę na stanowisku dietetyka (lub pokrewne).
 2. Członkiem Związku może być osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
 3. Członkiem Związku mogą być studenci studiów II stopnia, którzy wykonują pracę zarobkową w zawodzie dietetyka lub pracowali w zawodzie i aktualnie szukają pracy. 
 4. Członkiem zwyczajnym Związku nie może być osoba prowadząca własną działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniająca dietetyków (pracowników na stanowisku: dietetyk).
 5. Status zatrudnienia weryfikowany jest na podstawie oświadczenia podpisanego przez osobę wnioskującą.

§ 4.

SKŁADKI

 1. Wysokość składki członkowskiej wynosi 200 zł brutto rocznie.
 2. Płatność składki członkowskiej następuje w 1 racie, do końca lutego każdego roku.
 3. Możliwa jest 3-miesięczna karencja, tj. do miesiąca maja danego roku. Nieopłacenie składki dłużej niż 3 miesiące będzie skutkowało karami dyscyplinarnymi. 
 4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Związku.
 5. Płatność należy dokonać przelewem na konto Związku Zawodowego, podane w informacji przesłanej bezpośrednio do każdego przyjętego członka.

§ 5.

USTANIE CZŁONKOSTWA

 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia z organizacji związkowej z chwilą określoną w deklaracji wypowiedzenia członkostwa,
  2. wykluczenia ze Związku,
  3. śmierci związkowca.