Stanowisko PZZD po posiedzeniu Komisji Zdrowia 9.05.2023

 In Bez kategorii

We wtorek 9.05.2023 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji zdrowia na której miało miejsce I czytanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulującej 17 zawodów medycznych w tym zawód dietetyka.

Polski Związek Zawodowy Dietetyków brał udział w obradach komisji i był reprezentowany przez wiceprzewodniczącego Mateusza Witkowskiego oraz Aleksandrę Piasecką będącą członkiem komisji rewizyjnej.

Wiceminister Zdrowia Pan Piotr Bromber przedstawił główne cele powstania i kwestie, które reguluje ustawa o niektórych zawodach medycznych. Podkreślił, iż ustawa ma na celu zapewnienie wykonywania zawodów medycznych przez wykwalifikowany personel. Polski Związek Zawodowy Dietetyków nie może się z tym zgodzić. Ustawa ta nie przewiduje tak kluczowego dla zachowania jakości wykonywania zawodu organu, jak samorząd zawodowy. Minister co prawda zaznaczył, że rozmawiał też ze środowiskiem dietetyków i myśli, że część ich postulatów znajdzie się w propozycjach zmian do ustawy. Podczas rozmów, o których mówił Pan Minister jasno powiedział jednak, że nie zamierza uwzględnić głównych postulatów PZZD w procedowanej ustawie. Podkreślał również, że jest ona punktem wyjściowym do dalszego rozwoju wymienionych zawodów medycznych. Jednak pytany o możliwość osobnej regulacji w najbliższym czasie wypowiada się bardzo ostrożnie i podkreśla, iż jest gotowy na rozmowy w tym kierunku w bliżej nieokreślonej przyszłości. Takie zapewnienia nie mają żadnego pokrycia, a to daje nam poczucie, iż Ministerstwo po wprowadzeniu ustawy o innych zawodach medycznych nie będzie chętne do pracy nad osobną regulacją dla dietetyków.

Napawa nas nadzieją, iż Przewodniczący Komisji Zdrowia Pan Poseł Tomasz Latos zapewnił, iż nikogo na siłę nie zamierza uszczęśliwiać. Liczymy, że będzie skłonny poprzeć poprawkę o wykreśleniu dietetyków tak samo chętnie jak przygotowaną przez swój klub parlamentarny poprawkę o wykreśleniu logopedów z ustawy o innych zawodach medycznych. Pan Przewodniczący zaznaczył, iż Ustawa miała być gestem w stronę oczekiwań środowiska. My – jako zarząd PZZD, tego gestu jednak nie możemy docenić, gdyż zapisy rzeczonego projektu ustawy sprowadzają dietetyka do roli zawodu pomocniczego i dezorganizują jego pracę. Cieszymy się z zapewnień przewodniczącego Latosa, że jeśli inne grupy zawodowe również mają zastrzeżenia, to jest otwarty na dyskusję o wyłączeniu ich z projektu. W jego opinii nie chodzi o to, by tworzyć ustawę wbrew środowiskom, których ona dotyczy. Liczymy, że nie są to słowa bez pokrycia. Pan Poseł Latos sugerował jednak, iż osobne regulacje mogą trwać latami, z czym się nie zgadzamy, bo tak naprawdę nasze środowisko jest w stanie opracować własny projekt tożsamy z istniejącymi aktami prawnymi. A jego procedowanie zależy w znacznej mierze od dobrej woli parlamentarzystów.

Podczas Spotkania komisji Poseł Rutke ujawnił informację, iż próbował już złożyć własny projekt ustawy o zawodzie dietetyka, ale został on odrzucony przez marszałek sejmu. Zapewnił też, że będzie próbował złożyć go ponownie. Po zapoznaniu się z tym projektem wiemy już, że będzie to wymagało dalszych rozmów środowiska z Panem Posłem, ponieważ projekt Posła Rutke, aby był dla nas korzystny, wymaga pewnych poprawek. Wyrażamy nadzieję, że Pan Poseł będzie chętny do współpracy i otwarty na sugestie środowiska, w imieniu którego się wypowiada.

Pan Poseł Latos niejasno tłumaczył, że ustawa miała na celu uregulowanie tylko osób pracujących w publicznej ochronie zdrowia i jest to wielkie nieporozumienie. To nie jest prawdą. Regulacje w obecnym kształcie miały uregulować wszystkich dietetyków zarówno pracujących w szpitalach, jak i pracujących w sektorze prywatnym. Przysporzyłyby one wielu trudności w szczególności osobom samozatrudnionym, które stanowi znaczną część dietetyków.

Cieszymy się ze słów Wiceprzewodniczącego Posła Millera. Zaznaczył on, że to posłowie i ministerstwo są odpowiedzialni za tworzenie dobrego prawa i nie jest prawdą, iż osobne regulacje muszą zająć kolejne kilkanaście lat. Powołał się na przykład Fizjoterapeutów. Wspomniał również o tym, że nie tylko logopedzi mają uwagi do tej ustawy, ale również dietetycy. Wnioskował o pracę w podkomisjach, aby wysłuchać przedstawicieli zawodów i zaznaczył, iż prawo nie jest tworzone na kilka miesięcy, ale na wiele lat i powinno być tworzone porządnie. Zdecydowanie zgadzamy się z tą opinią – wprowadzane prawo powinno być starannie przygotowane a nie przedstawiane jako rozwiązanie tymczasowe, bez żadnej wymiernej gwarancji dalszych działań. Niestety zaproponowana przez Posła Millera propozycja skierowania projektu do pracy w podkomisjach została odrzucona przez Posłów w głosowaniu.

W pełni zgadzamy się z Posłanką Zawiszą, która w nawiązaniu do wypowiedzi Posłanki Dziuk pyta ją: „Dlaczego, skoro jak twierdzi prace nad tą ustawą trwają od 5 lat, ma ona takie braki”. Pani Posłanka Zawisza zauważyła, iż dietetycy jako grupa, od wielu lat dążyli do uregulowania odrębną ustawą, a nie pełną problemów protezą regulacji. Cieszymy się, iż Pani Poseł zwróciła uwagę na problem historycznie różnego wyksztalcenia w naszym zawodzie.

Dziękujemy za poparcie Pani Poseł Skowrońskiej, która pokrótce przedstawiła nasze postulaty. Dziękujemy również Pani Poseł Kozłowskiej za zaznaczenie kwestii dietetyków.

Wbrew zapewnieniom Pani Poseł Kwiecień, jakoby ustawa miała na celu docenienie między innymi dietetyków i powinna być przyjęta jeszcze w tej kadencji, PZZD uważa tę ustawę za degradująca nasz zawód z samodzielnego na pomocniczy. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie docenia dietetyków.

Wiceprzewodniczący Związku – Mateusz Witkowski, który powołując się na wybrane artykuły Konstytucji RP, jak również na stan faktyczny wykonywania naszego zawodu, przedstawił stanowisko PZZD w którym apelował o:

  1. utworzenie Izb Zawodowych,
  2. zapisów o przygotowaniu standardów kształcenia oraz
  3. zapisu o prywatnych praktykach zawodowych.

Ponadto Wiceprzewodniczący Witkowski stanowczo zwrócił uwagę posłów, że wbrew określeniom użytych przez przedmówców, dietetyk nie jest zawodem okołomedycznym ani paramedycznym, tylko pełnoprawnym i niezależnym zawodem medycznym. Zawodem, który spełnia kryteria zawodu zaufania publicznego. Wiceprzewodniczący PZZD zauważył, że pomimo obietnic Wiceministra Brombera co do ewentualnego rozszerzenia w przyszłości praw dietetyków w zakresie opracowania standardów kształcenia i samorządności – nie mamy w tej kwestii cienia gwarancji. Ponadto, tworzenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zamiast samorządu generuje dodatkowe koszty dla budżetu Państwa.

Na końcu zaznaczył, że jeśli te kryteria nie będą spełnione, to apelujemy o wykreślenie zawodu dietetyka z projektu ustawy, aby można było uregulować go odrębną ustawą.

Na wniosek PZZD posłowie złożyli poprawkę dotyczącą wykreślenia dietetyków z ustawy o niektórych zawodach medycznych. T

teraz projekt trafi pod obrady Sejmu (tzw. II czytanie) podczas których posłowie będą głosować nad zaproponowanymi poprawkami. To od ich decyzji zależy dalszy los polskich dietetyków.

Zarząd Główny

 Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków

Stanowisko można pobrać > tutaj<

Recent Posts