Statut

Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy statut określa zasady działania oraz organizację Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków, zwanego dalej Związkiem.
 2. Związek posługuje się w obrocie nazwą oraz wyróżniającym go znakiem graficznym.
 3. Nazwa i znak graficzny Związku podlegają ochronie prawnej, z uwzględnieniem przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
 4. Związek posługuje się pieczęciami podłużnymi, zawierającymi pełną nazwę Związku, jego siedzibę i adres.

§ 2

 1. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Związek może działać także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców w rozumieniu art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 263, zwanej dalej „ustawą o związkach zawodowych”), zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową, do których stosuje się przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem poszanowania przepisów obowiązujących w kraju zatrudnienia.
 3. Związek może podejmować działania wobec pracodawców mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową na jej terytorium, niezależnie od tego, czy mają do nich zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Związek ma prawo reprezentować prawa i interesy osób wykonujących pracę zarobkową na forum międzynarodowym, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

§ 3

Siedzibą Związku jest miasto Kraków.

§ 4

 1. Związek jest organizacją dobrowolną i samorządną międzyzakładową organizacją związkową, niezależną w swej działalności statutowej od pracodawców, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innym podmiotów, organizacji i instytucji.
 2. Związek posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają Oddziały Regionalne Związku, wpisane do prowadzonego przez Związek Rejestru Oddziałów Regionalnych. Zasady prowadzenia Rejestru i dokonywania w nim wpisów określa uchwała Zarządu Krajowego.
 3. Związek może tworzyć lub przystępować do:
  1. ogólnopolskich zrzeszeń (federacji) związków zawodowych;
  2. ogólnopolskich organizacji międzyzwiązkowych (konfederacji);
  3. międzynarodowych organizacji pracowników (federacji i konfederacji).
 4. Decyzję o utworzeniu, przystąpieniu lub wystąpieniu z konfederacji lub federacji podejmuje Zarząd Krajowy Związku.

§ 5

 1. Członkiem Związku może zostać osoba wykonująca pracę zarobkową w rozumieniu art. 11 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych, spełniająca dodatkowo łącznie następujące wymogi:
 1. ma ukończone studia wyższe w zakresie dietetyki;
 2. wykonuje zawód dietetyka i specjalisty do spraw żywienia, o którym mowa w pkt 2293, ppkt 229301, 229302 i 229390 rozporządzenia Ministra Sprawy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 227).
 1. Członkiem związku może zostać także osoba wykonująca pracę zarobkową, niespełniająca wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, za uprzednią zgodą wyrażoną w uchwale Zarządu Krajowego.
 2. Członkiem Związku może być osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem, przy czym przed przejściem na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne albo przez ustaniem zatrudnienia spełniała wymogi, o których mowa w pkt 1.
 3. Przejście członka Związku na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, albo ustanie zatrudnienia nie pozbawia członkostwa w Związku.

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania związku

§ 6

Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów osób wymienionych w § 5 Statutu,
a w szczególności:

 1. działanie na rzecz regulacji zawodu dietetyka, w tym kompetencji i wykształcenia niezbędnego do jego wykonywania;
 2. ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników;
 3. zabezpieczenie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji pracowników;
 5. dążenie do zapewnienia dietetykom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6. pogłębianie ich wiedzy i szkolenia;
 7. stanie w obronie praw wykształconej kadry dietetycznej, w tym działalność na rzecz wprowadzenia w życie ustawy o zawodzie dietetyka;
 8. reprezentowanie dietetyków i zawodu dietetyka przed organami władzy państwowej;
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej na korzyść pacjentów i dietetyków;
 10. wsparcie dietetyków prowadzących własną działalność gospodarczą;
 11. współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu obrony interesów dietetyków;

§ 7

Związek realizuje swoje cele korzystając z wszelkich uprawnień określonych w ustawie o związkach zawodowych i Kodeksie Pracy oraz innych przepisach prawa, a w szczególności poprzez:

 1. reprezentowanie swoich członków wobec władz publicznych, pracodawców, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, organizacji i instytucji;
 2. udzielanie porady prawnej Członkom Związku i podejmowanie interwencji w przypadku konfliktu między członkiem Związku a podmiotami wskazanymi w pkt. 1;
 3. zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem a podmiotami wskazanymi w pkt. 1;
 4. obronę godności zawodowej osób wskazanych w § 5;
 5. szkolenia i konferencje;
 6. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi pracowników w przypadku naruszenia interesów pracowniczych lub zawodowych dotyczących między innymi warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowej, a szczególnie w uzasadnionych przypadkach, po wyczerpaniu możliwości rozwiązania sporu według zasad przewidzianych prawem, proklamowanie strajku;
 7. opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
  w zakresie objętym zadaniami związku, a także recenzowanie pozycji wydawniczych dotyczących pozycji zawodowej dietetyków i ich kompetencji;
 8. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 9. prowadzenie działalności informacyjnej, prasowej i wydawniczej;
 10. prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych;
 11. współpracę z Polskim Towarzystwem Dietetyki, Polskim Stowarzyszeniem Dietetyków oraz Towarzystwem Dietetyki Klinicznej, innymi towarzystwami naukowymi, uczelniami wyższymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi o ile interesy w/w. organizacji nie są sprzeczne z działalnością statutową Związku.

§ 8

Szczegółowy plan zamierzeń i sposób ich realizacji, określony jest w Programie Związku. Program Związku ustalany jest na drodze osobnej uchwały przez Zarząd Krajowy Związku.

§ 9

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Regionalne Oddziały Związku zrzeszające osoby wskazane w § 5 z danego terytorium.

§ 10

 1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Wybory do władz Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków odbywają się podczas Walnego Zebrania Członków Związku Zawodowego oraz na Zarządzie Krajowym na następujących zasadach:
  1. kandydatem może być osoba uprawniona do głosowania na zebraniu lub zjeździe dokonującym wyboru;
  2. liczba kandydatów nie jest ograniczona;
  3. głosuje się na poszczególnych kandydatów;
  4. głosowanie jest tajne;
  5. głosować można tylko osobiście;
  6. do ważności głosowania niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków w I ogłoszonym terminie zebrania. W II terminie zebrania uchwały uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących członków;
  7. do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata zwykłej większości głosów;
  8. wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy. 
 3. Odwołanie przewodniczącego i członka organu odbywa się na takich samych zasadach jak wybór.
 4. Kadencja każdego organu trwa 4 lata z zastrzeżeniem pierwszych Władz Związku, których kadencja trwa 1 rok.
 5. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów dla organów wszystkich szczebli określa Ordynacja Wyborcza, uchwalana przez Zarząd Krajowy.

§ 11

 1. Regionalne Oddziały Związku powstają z inicjatywy osób wymienionych w § 5
  i podlegają rejestracji w Rejestrze Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków. O dokonaniu rejestracji Przewodniczący Związku zawiadamia właściwy miejscowo Zarząd Regionu.
 2. Rozwiązanie Regionalnego Oddziału Związku następuje na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zebrania Członków Związku lub Zjazdu Członków Regionu.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą zatwierdzenia uchwały przyjęcia w poczet członków Związku przez Zarząd Krajowy lub Zarząd Regionalny. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata na członka. Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga pisemnego uzasadnienia.
 2. Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego
  w Polsce.
 3. Od decyzji odmawiającej przyjęcia do Związku, podjętej przez Zarząd Regionalny, służy zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Związku Organizacji Regionalnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania na piśmie tej odmowy, a w II instancji do Zarządu Krajowego. Jeżeli uchwałę o odmowie przyjęcia do Związku podjął w I instancji Zarząd Krajowy, odwołanie przysługuje do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 4. Odmowna decyzja Zarządu Krajowego wyklucza podjęcie uchwały o przyjęciu do Związku przez Zarząd Regionalny.

§ 13

Członek Związku ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Związku Zawodowego i w pracach Związku oraz zgłaszać wnioski w sprawie działalności Związku;
 2. wybierać i odwoływać członków wszystkich władz Związku oraz być wybieranym do tych władz;
 3. uczestniczyć w ustalaniu instrukcji dla wybranych programów Związku;
 4. uczestniczyć w spotkaniach związkowych oraz w głosowaniach tychże spotkań;
 5. występować z wnioskami i postulatami do władz Związkowych wszystkich szczebli;
 6. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach wszystkich instancji Związku;
 7. brać udział w zebraniach, na których władze Związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby;
 8. zrzec się pełnionej funkcji za pomocą rezygnacji na piśmie.

§ 14

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku;
 2. realizować cele Związku i działać w interesie jego członków;
 3. terminowo i w pełnej wysokości opłacać składki członkowskie;
 4. uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Związku, do których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został wybrany, a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych;
 5. w swojej działalności oraz pracy kierować się zasadami wzajemnej pomocy, etyki związkowej i solidarności;
 6. przestrzegać i propagować zasady etyki zawodowej dietetyków. 

§ 15

 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:
  1. wystąpienia z organizacji związkowej z chwilą określoną w deklaracji wypowiedzenia członkostwa;
  2. wykluczenia ze Związku;
  3. śmierci związkowca.
 2. Członek Związku, który:
  1. działa na szkodę Związku;
  2. nie przestrzega uchwał i decyzji organów Związku;
  3. nie opłaca składki członkowskiej w pełnej wysokości przez okres przynajmniej 3 miesięcy

             – podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 1. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej Członek Związku może zostać ukarany:
  1. Upomnieniem;
  2. Naganą;
  3. zawieszeniem członkostwa;
  4. wykluczeniem ze Związku.
 2. Uchwała o zastosowaniu środków dyscyplinarnych powinna być podjęta przez Zarząd Krajowy po złożeniu wyjaśnień i wyrażeniu opinii przez zainteresowanego Członka Związku lub jego pełnomocnika ustanowionego pisemnie.
 3. W uzasadnionych przypadkach losowych Zarząd Krajowy może przedłużyć spłatę zaległych składek na okres 4 miesięcy lub zredukować wysokość składki.
 4. Od uchwały o zastosowaniu środków dyscyplinarnych wobec członka Związku, bez względu na to jaki organ podjął tę uchwałę, przysługuje odwołanie do Regionalnej bądź Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 5. Od uchwały Zarządu Krajowego odwołanie przysługuje wyłącznie do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 6. Odwołanie od kary powinno nastąpić w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia uchwały ukaranemu. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu danej Komisji Rewizyjnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia odwołania, przez podjęcie decyzji o utrzymaniu uchwały w mocy, jej zmianie, uchyleniu bądź skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.
 7. Rozpatrzenie przez odpowiednią Komisję Rewizyjną jest decyzją ostateczną.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja i organy Związku

§ 16

Władzami Krajowymi Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków Związku;
 2. Zarząd Krajowy, 
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
 4. Prezydium Związku.

§ 17

 1. Walne Zgromadzenie Członków Związku jest najwyższym organem Związku.
 2. Walne Zebranie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd Krajowy co najmniej raz w roku.
 3. Walne Zgromadzenie Członków Związku zwoływane jest przez Zarząd Krajowy, a o jego miejscu i porządku zawiadamia się członków nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad drogą mailową.
 4. Do uprawnień Walne Zgromadzenie Członków Związku należy: 
  1. Wybieranie władz Związku;
  2. Przyjęcie programu działania;
  3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Krajowy i Krajową Komisję Rewizyjną;
  4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej;
  5. Uchwalanie Statutu Związku oraz jego zmian;
  6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku;
  7. Wybór członków Zarządu Krajowego oraz Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej i członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
  8. Podejmowanie uchwał, stanowisk i rezolucji we wszystkich sprawach istotnych dla Związku.

§ 18

 1. W skład Zarządu Krajowego wchodzi Przewodniczący Związku, dwóch Wiceprzewodniczących Związku, Sekretarz oraz Skarbnik.
 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu Krajowego wybierają spośród siebie Przewodniczącego Związku, I i II Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika. 
 3. W trakcie narady niejawnej Zarządu Krajowego wybierane jest Prezydium Związku, które złożone jest z Przewodniczącego oraz dwóch innych członków Zarządu Krajowego.
 4. Zarząd Krajowy obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Związku, nie rzadziej niż raz na rok, a dla ważności jego uchwał konieczna jest obecność więcej niż połowy jego członków.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Przewodniczący informuje pozostałych członków Zarządu Krajowego co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 6. Do zakresu działania Zarządu Krajowego należy:
  1. uchwalanie budżetu organizacji krajowej;
  2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
  3. określanie kierunków działalności finansowej i majątkowej Związku;
  4. podejmowanie uchwały o przystąpieniu lub wystąpieniu Związku do/z krajowych i międzynarodowych zrzeszeń związkowych;
  5. wypracowywanie i prezentowanie stanowisk w sprawach społecznych i gospodarczych;
  6. interpretowanie postanowień Statutu;
  7. nadzorowanie i koordynowanie działalności Zarządów Organizacji Regionalnych;
  8. nabywanie bądź zbywanie środków trwałych;
  9. podejmowanie uchwał i decyzji o charakterze wiążącym;
  10. reagowanie i rozpatrywanie wniosków, skarg zgłaszanych przez Oddziały Regionalne;
  11. wybór członków Prezydium Związku.

§ 19

 1. Do kompetencji Prezydium Związku należy:
  1. bieżące kierowanie pracami Związku w kraju;
  2. określenie zasad organizacyjnych biura Zarządu Krajowego;
  3. desygnowanie przedstawicieli Związku do ciał dialogu społecznego oraz agend
   i instytucji władz państwowych i samorządowych, na szczeblu krajowym
   i międzynarodowym;
  4. dokonywanie rejestracji i innych wpisów w Rejestrze Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków;
  5. przygotowywanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu;
  6. przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenia Zarządu Krajowego;
  7. współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń;
  8. zajmowanie stanowiska w sprawach społecznych, zawodowych i gospodarczych;
  9. określenie kierunków działalności szkoleniowej, kulturalno-oświatowej
   i wydawniczej;
  10. prowadzenie gospodarki finansowej.
 2. Uchwały i inne czynności Prezydium Związku nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 3. Uchwały Prezydium Związku podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd Krajowy na jego najbliższym posiedzeniu Zarząd Krajowy może również uchylić uchwałę Prezydium Związku. Uchwała Prezydium Związku traci moc obowiązującą z dniem jej uchylenia.
 4. Prawo reprezentowania Związku na zewnątrz w sprawach majątkowych i niemajątkowych przysługuje Przewodniczącemu Związku, przy czym do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do dysponowania rachunkiem bankowym Związku wymagane jest współdziałanie:
  1. Przewodniczącego Związku ze Skarbnikiem, lub
  2. Przewodniczącego Związku lub Skarbnika – z innym członkiem Prezydium Związku.
 5. Prezydium Związku obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Związku, nie rzadziej niż raz na pół roku, a dla ważności jego uchwał konieczna jest obecność więcej niż połowy jego członków.
 6. O miejscu, terminie i porządku obrad Przewodniczący informuje pozostałych członków Zarządu Krajowego, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 20

 1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi:
  1. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej;
  2. dwóch członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna oraz Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej wybierana jest na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej, nie rzadziej niż raz na rok, a dla ważności jego uchwał konieczna jest obecność więcej niż połowy jego członków.
 4. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Krajowego.

§ 21

 1. Zadania Krajowej Komisji Rewizyjnej:
  1. nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Prezydium Związku i Zarządu Krajowego oraz pozostałych organów statutowych Związku,
  2. kontroluje działalności Regionalnych Oddziałów Związku na wniosek organów statutowych tych jednostek lub na wniosek Prezydium Związku lub Zarządu Krajowego.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna może zwrócić się do Komisji Rewizyjnej Regionu z żądaniem:
  1. przeprowadzenia kontroli we wskazanej jednostce Związku,
  2. przesłania kopii dokumentów z każdej z przeprowadzonych kontroli (w tym protokołu wraz z ustaleniami) oraz udostępnienia ich oryginałów.
 1. Krajowa Komisja Rewizyjna ustala regulamin swego działania, który zatwierdza Zarząd Krajowy.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna uprawniona jest do składania Zarządowi Krajowemu wniosków o wykreślenie z Rejestru Polskiego Związku Zawodowego Dietetyków tych Regionalnych Organizacji Związkowych, które nie płacą przez okres 3 miesięcy składek członkowskich lub działają w sposób niezgodny z postanowieniami Statutu Związku.
 3. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej wyłączony jest z prac kontrolnych, prowadzonych wobec Regionalnej Organizacji Związkowej, której jest członkiem.
 4. Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Krajowego i Prezydium Związku, dotyczy to również władz Regionalnych Organizacji Związkowych.

ROZDZIAŁ V

Regionalne Oddziały Związku

§ 22

 1. Przez Oddział Regionalny rozumie się organizację działającą na pewnym terytorium albo na terenie pewnej placówki medycznej, naukowo-dydaktycznej lub innego zakładu pracy.
 2. Oddział Regionalny musi liczyć co najmniej 10 osób.
 3. Oddział Regionalny powołuje Zarząd Krajowy.
 4. Oddział Regionalny zrzesza członków Związku zamieszkałych i/lub świadczących pracę w określonej miejscowości lub w określonym regionie kraju.

§ 23

Władzami Regionalnego Oddziału Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków Regionu;
 2. Zarząd Regionu;
 3. Regionalna Komisja Rewizyjna.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Regionu na danym terenie należy:

 1. uchwalenie programu działalności Związku na danym terenie:
  1. program działalności nie może być sprzeczny ze Statutem Związku;
  2. program działalności Związku na danym terenie nie może być sprzeczny z Programem Działalności ustalonym przez Zarząd Krajowy;
 2. wybór Zarządu Regionu oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Regionu i udzielania mu absolutorium;
 4. rozpatrywanie sprawozdań Regionalnej Komisji Rewizyjnej;
 5. Walne Zebranie Członków Regionu zwoływane jest przez Zarząd Regionu co najmniej raz na rok;
 6. Walne Zebranie Członków Regionu podejmuje uchwały większością głosów;
 7. Głosowanie odbywa się na zasadach wymienionych w § 10.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu Regionu należy:

 1. bieżące reprezentowanie Związku na danym terenie wobec władz publicznych, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pracodawczych oraz innych organizacji, instytucji i społeczeństwa w ramach kompetencji przyznanych przez Zarząd Krajowy;
 2. kierowanie bieżącą działalnością Regionu;
 3. zwoływanie posiedzeń Zarządu Regionu nie rzadziej niż raz w roku;
 4. kierowanie postulatów i wniosków do Zarządu Krajowego;
 5. sporządzanie i składanie Zarządowi Krajowemu dorocznych sprawozdań z działalności Oddziału Regionalnego;
 6. podejmowanie stanowiska w przedmiocie zatrudniania, awansowania, premiowania
  i nagradzania pracowników Związku oraz rozwiązania umów o pracę, w zakresie w jakim przewidują to przepisy prawa pracy;
 7. pełnienie funkcji zakładowej organizacji związkowej w stosunku do kierowników zakładów pracy, pracodawców i ich organizacji według przepisów szeroko rozumianego prawa pracy;
 8. reprezentowanie Regionalnego Oddziału Związku w sprawach formalnych i finansowych (uprawnieni są wszyscy członkowie Zarządu Regionu);
 9. co najmniej jeden członek Zarządu Regionu ma obowiązek stawiać się na zebraniach krajowych.

§ 26

 1. Liczbę osób Regionalnej Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków Regionu.
 2. Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Regionu.
 3. Szczegółowy tryb postępowania Regionalnej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Krajowy;
 4. Regionalnej Komisji Rewizyjnej sprawuje nadzór oraz kontrolę działalności Zarządu Regionu oraz zgodności jego działań ze statutem, programem i uchwałami Związku,
 5. Kadencja Regionalnej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 27

W przypadku działań rażąco niezgodnych ze statutem, programem czy uchwałami Związku, Zarząd Krajowy może rozwiązać Oddział Regionalny Związku lub odwołać dany Zarząd Regionu, lub Regionalną Komisję Rewizyjną na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

 ROZDZIAŁ VI

Fundusze, majątek Związku

§ 28

Fundusze Związku tworzone są ze:

 1. składek członkowskich;
 2. wpłat członków i jednostek organizacyjnych Związku przeznaczonych na określone cele;
 3. darowizn, zapisów, dotacji;
 4. dochodów z majątku Związku;
 5. dochodów z działalności gospodarczej Związku, jeśli taka działalność zostanie zgłoszona przed odpowiednimi organami państwowymi;
 6. zbiórek publicznych.

§ 29

 1. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej Związku.
 2. Podstawą działalności finansowej władz Związku są budżety obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.
 3. Budżety uchwalone są na okres roczny.

§ 30

Gospodarka finansowa Związku jest jawna.

§ 31

Zasady podziału kwot uzyskanych ze składek członkowskich między Oddziałami Regionalnymi a władzami krajowymi Związku określa Zarząd Krajowy.

§ 32

 1. Wysokość składki członkowskiej ustala w drodze uchwały Zarząd Krajowy.
 2. Zarząd Krajowy w drodze odrębnej uchwały określa wysokość składki członkowskiej dla niepracujących członków.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 33

W sprawach spornych lub nieobjętych postanowieniami Statutu, decyzję podejmuje Zarząd Krajowy.

§ 34

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane tylko uchwałą Walnego Zebrania Członków. Uchwała zapada zwykłą większością głosów.

§ 35

 1. Rozwiązanie związku dokonuje Walne Zebranie Członków. Uchwała zapada zwykłą większością głosów.
 2. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zarząd Krajowy.
 3. Komisja Likwidacyjna dokonuje likwidacji Związku oraz likwidacji jego majątku. 
 4. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna sporządza sprawozdanie, które następnie składa w sądzie.

§ 36

Polski Związek Zawodowy Dietetyków oraz wszystkie jego struktury statutowe nabywają osobowość prawną z dniem jego zarejestrowania.