Polityka prywatności

PZZD

 • Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polski Związek Zawodowy Dietetyków, z siedzibą w Krakowie przy ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922857, o numerze NIP 6762603326 zwany dalej „Związkiem”.

Kontakt ze Związkiem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: czlonkostwo@pzzd.pl.

 • Inspektor Ochrony Danych

Związek posiada Inspektora Ochrony Danych — aktualnie jest to Pan Daniel Mielnik — który chętnie pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: danielmielnik007@gmail.com.

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby wykonywać zadania przewidziane w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 ze póź. zm.) Związek przetwarza dane osobowe swoich członków i członkiń, które zostały wskazane w deklaracji członkowskiej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest  także art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, a także art. jest  art. 6 ust. 1 lit. d RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie danych osobowych leży w uzasadnionym interesie administratora danych osobowych.

W pozostałym zakresie nie ujętym powyżej podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

W wyżej wskazanym celu przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny
  • e-mail,
  • numeru telefonu,
  • stopień naukowy,
  • wykształcenie (nazwa uczelni, kierunek studiów, numer dyplomu),
  • informacje o pracy zawodowej (forma zatrudnienia i pełnione stanowisko).
 • Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w deklaracji członkowskiej oznacza wystąpienie ze struktur Związku.

Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, należy:

 1. wysłać wiadomość e-mail bezpośrednio do Związku na adres: czlonkostwo@pzzd.pl

lub

 1. wysłać wiadomość e-mail do Inspektora Ochrony Danych na adres: danielmielnik007@gmail.com.

Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na obowiązek uregulowania zaległych składek członkowskich.

 • Wymóg podania danych osobowych
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże podanie określonych punkcie „CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH” niniejszej Polityki Prywatności danych osobowych jest konieczne, aby móc przystąpić do Związku i być jego członkiem lub członkinią.
 2. Aby zostać członkiem lub członkinią Związku, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, potwierdzenia pracy w zawodzie, potwierdzenia wykształcenia — bez tego nie jesteśmy w stanie przyjąć deklaracji członkowskiej.
 3. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych ze Związkiem, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.
 4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią elektronicznie w sprawach związanych ze Związkiem, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu elektronicznego.
 5. Jeżeli życzy sobie Pan/Pani otrzymywać powiadomienia smsem, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego— bez tego nie jesteśmy w stanie przesyłać wiadomości.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 • Odbiorcy danych osobowych
 1. Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym odbiorcom:

– brak współpracy.

 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel określony STATUTEM ZWIĄZKU lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w sytuacji gdy Pan/ Pani przestanie być członkiem związku. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 • Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.

Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 1. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. Odnośnie do prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Cookies

Związek na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

  • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
  • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

Każdy Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Funkcjonalność taka dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

 • Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 14.10.2021 r.